Hollands Duin

Natuur

Hollands Duin loopt van Wassenaar tot het noorden van Noordwijk. Een natuurgebied in het midden van de Randstad. Een afwisseling van beschermde bossen, open vlakten, Nederlandse woestijn en natte duinvalleien. De verscheidenheid en de bijzondere ligging maken Hollands Duin geliefd. Een gebied waar je heerlijk kunt wandelen. Er zijn diverse routes in het natuurgebied, ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd.

Natuur

Vijf gebieden

Hollands Duin bestrijkt een oppervlakte van ruim 1.300 hectare. Het gebied is in vijf stukken verdeeld: Berkheide, Coepelduynen, Ganzenhoek, Lentevreugd en Boswachterij Noordwijk.

Natuur

Lentevreugd

Lentevreugd ligt in Wassenaar aan de westkant van provinciale weg N441, tussen de Pan van Persijn en Rijksdorp. Het terrein is een kleine 100 hectare en omgevormd tot kwelgrasland met sloten en poelen. Het voormalig gebruik als bollengrond maakt dat op verschillende plaatsen nog allerlei soorten cultuurgewassen te voorschijn komen, zoals sterhyacint (scylla), narcis, hyacint, krokus en blauw druifje.

Er zijn al meer dan 100 vogelsoorten gezien op Lentevreugd. Verder wordt er gegraasd door Schotse Hooglanders en Konikspaarden. Ook komen er reeën, vossen, hazen, mollen en muizen voor. Als er insecten vliegen worden er in de avondschemer ook vleermuizen gezien. Daarnaast herbergt het terrein een flink aantal soorten libellen en vlinders.

Coepelduynen

De Coepelduynen is het duingebied tussen Noordwijk en Katwijk. Een natuurgebied van ongeveer 185 hectare. De duinen zijn eeuwenlang op allerlei manieren gebruikt, bijvoorbeeld voor beweiding, aardappelteelt en plaggen steken. Hierdoor ontstond een karakteristiek, open duinlandschap dat het zeedorpenlandschap wordt genoemd.

Er groeien bijzondere planten zoals nachtsilene, wondklaver en verschillende orchideeën. Ook komen er zeldzame mossen en paddenstoelen voor. In de zeereep broeden nachtegalen en grasmussen. Vossen en reeën worden vooral ’s morgens en ’s avonds gezien. De open duinen zonder struweel trekken bijzondere broedvogels aan.

Boswachterij

De Boswachterij Noordwijk beslaat een gebied van 650 hectare en strekt zich uit vanaf Noordwijk tot aan de provinciegrens met Noord-Holland. Een prachtig natuur- en wandelgebied waar open en stuivend duin worden afgewisseld met natte duinvalleien en bos.

Door die afwisseling voelen veel bijzondere planten en dieren zich thuis in de boswachterij. Maar liefst zestig procent van alle plantensoorten die in Nederland voorkomen, kunt u in het duingebied vinden.

Berkheide

Berkheide ligt aan de kust tussen Wassenaar en Katwijk. Een natuurgebied van ongeveer 1700 hectare. Grote duinvalleien en paraboolduinen zijn kenmerkend. Het open landschap met graslanden wordt afgewisseld door bos of struweel. Ook zijn er veel sporen van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog te vinden in de vorm van bunkers en een tankmuur.

Er komen onder meer rugstreeppad, parnassia en zandhagedis voor, opvallend is verder de vele duinroos. In de bunkers huizen vleermuizen.

Ganzenhoek

Ganzenhoek ligt in het noord-oostelijke deel van Meijendel nabij de Wassenaarse Slag. Het duingebied bestaat uit allemaal verschillende kleine landschappen. Hoe dichter je bij zee komt, hoe lager de begroeiing.

Het gebied wordt voor een groot deel begraasd door Schotse Hooglanders en Konikspaarden. In het voorjaar bloeien meidoorns en in de herfst zijn er veel paddenstoelen te vinden. Tegen de schemering laten veel reeën zich zien.

Buitenom de zomer

Een bezoek aan Hollands Duin is ook een schitterend buitenom de zomer. In het voorjaar komen de nachtegaal en de roodborsttapuit terug uit het zuiden. De temperatuur stijgt snel in de duinen. Duinviooltjes, reigersbekken, bitterkruid en zandzeggen kunnen goed tegen de warmte en bloeien er volop. In de herfst draagt duindoorn zijn opvallende bessen. Het mos is dan ook prachtig. En in de winter is het vooral stil, dat maakt het gebied zo aantrekkelijk.